Survey Sampling International, LLC

Användarvillkor

 

1. Tillämplighet; Avtal.

Dessa Användarvillkor (dessa ”Villkor”) styr och tillämpas på din användning av SSI:s tjänster, inklusive, utan begränsning, (1) medlemskap i en SSI-panel eller underpanel, inklusive, utan begränsning, Survey Spot Research Panel, OpinionWorld Research Panels, Choozz Research Panels, Opinion Outpost Research Panels och YourVoice Research Panels (individuellt en ”Panel” och kollektivt ”Panelerna”), (2) användning av och/eller åtkomst till en Panel-webbplats (individuellt en ”Webbplats” och kollektivt ”Webbplatserna”), (3) deltagande i en undersökning eller studie som erbjuds, tillhandahålls eller administreras av eller via SSI, och (4) din behörighet för, och/eller din inlösen av, belöningar, incitament och priser som erbjuds för vissa handlingar och aktiviteter, inklusive, utan begränsning, framgångsrikt slutförande av undersökningar (kollektivt, ”Tjänsterna”).

Alla hänvisningar i dessa Villkor till ”SSI” inkluderar Survey Sampling International, LLC, och dessa moderbolag, systerbolag och dotterbolag. Alla hänvisningar i dessa Villkor till ”oss” eller ”vi” avser SSI.

Genom att tillgå, använda och/eller delta i Tjänsterna samtycker du härmed uttryckligen till att efterleva och iaktta dessa Villkor.

SSI förbehåller sig rätten att förvägra, begränsa eller avvisa din åtkomst till, användning av, och/eller deltagande i Tjänsterna, när som helst och av vilken anledning som helst.

 

2. Behörighet för medlemskap.

Panelmedlemskap är i allmänhet öppet för individer som uppfyller kraven för medlemskap, inklusive, utan begränsning, minimiålderskravet och kravet avseende geografisk plats. Kraven för Panelmedlemskap kan skilja sig för varje Panel. Vi tillåter endast en medlem per unik e-postadress. SSI kan vägra att tillhandahålla Tjänsterna till vem som helst, när som helst, av vilken anledning som helst, eller utan anledning.

 

3. Användning av Tjänsterna.

Tjänsterna är för privat, icke-kommersiell användning. Du får använda Tjänsterna endast när och om de är tillgängliga. SSI förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller eliminera, och/eller begränsa eller blockera åtkomst till, alla eller en del av Tjänsterna, utan meddelande, när som helst, av vilken anledning som helst, eller utan anledning.

SSI ger Panelmedlemmar och Icke-panelmedlemmar möjligheten att delta i undersökningar. Deltagande i undersökningar är frivilligt. Genom att samtycka till att bli en Panelmedlem, samtycker du till att ta emot inbjudningar att delta i undersökningar. Dessutom kan SSI ge Panelmedlemmar möjligheten att kommunicera med andra Panelmedlemmar och/eller SSI. Du kan avprenumerera ditt Panelmedlemskap när som helst, se avsnitt 10 ”Opt-out-policy” nedan.

 

4. Panelregistrering; lösenord.

Du får tillgå Webbplats(-er) som en besökare utan att registrera dig för medlemskap i Panelen som är förknippad med Webbplatsen(-erna) och utan att tillhandahålla eller avslöja personlig information.

För att registrera dig som en Panelmedlem, måste du registrera dig hos eller för Panelen och tillhandahålla viss personlig information. Panelmedlemmar och Icke-panelmedlemmar måste tillhandahålla all information sanningsenligt. SSI förbehåller rätten att begränsa eller förbjuda din användning av, åtkomst till och/eller deltagande i Tjänsterna om du tillhandahåller, eller SSI skäligen misstänker att du har tillhandahållit, information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig.

SSI kommer antingen: (i) utfärda ett användarnamn och lösenord till en Panelmedlem, eller (ii) låta en Panelmedlem skapa sitt eget användarnamn och lösenord. Panelmedlemmar är ensamt ansvariga för deras användarnamns och lösenords säkerhet och kommer att var ensamt ansvarsskyldiga och ansvariga för all användning, vare sig auktoriserad eller oauktoriserad, av deras medlemskonton. SSI avråder bestämt från användning av ett personnummer, bankkontonummer eller ett annat identifikations- eller kontonummer, som ett användarnamn eller lösenord.

Panelmedlemskap är specifik för individen som registrerar sig för medlemskap i Panelen.

Du bekräftar att du tillgår, använder, och/eller deltar i Tjänsterna i egenskap av en självständig leverantör, och ingen agentur, bolag, joint venture, arbetsgivar-arbetstagar- eller franchisegivar-franchiseinnehavarrelation avses med eller skapas av detta avtal.

 

5. Oauktoriserad användning.

Du samtycker till att inte: (i) använda spindlar, robotar eller andra automatiserade datautvinningsmetoder för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera data eller innehåll tillgänglig i samband med Tjänsterna, eller för att manipulera resultaten av en undersökning, pristävling eller tävling; (ii) vidta åtgärder för att störa en Webbplats eller en individs användning av en Webbplats, inklusive, utan begränsning, genom att överbelasta, ”dränka”, ”mejlbomba”, eller ”krascha” en Webbplats; (iii) skicka eller överföra virus, korrumperade data, eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive, utan begränsning, spionprogramvara; (iv) samla in identifierbar personlig information för eller om en annan användare av Tjänsterna; (v) skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive, utan begränsning, kampanjer och/eller annonser för produkter eller tjänster; (vi) öppna, använda eller upprätthålla mer än ett (1) medlemskonto i en Panel; (vii) förfalska eller maskera din verkliga identitet; (viii) rama in en del/delar av en Webbplats inom en annan webbplats eller ändra utseendet på en Webbplats; (ix) etablera länkar från en annan webbplats till en sida för, på eller belägen inom en Webbplats eller till Tjänsterna utan det föregående uttryckliga tillståndet från SSI; (x) anslå eller överföra hotfullt, smädande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, skandalöst eller provocerande material eller innehåll eller material eller innehåll som på annat sätt skulle kunna strida mot tillämpliga lagar (såsom definierade häri); (xi) begå bedrägliga handlingar, inklusive, utan begränsning, att rusa igenom undersökningar, göra samma undersökning mer än en gång, maskera eller förfalska din verkliga identitet, lämna falsk information under registreringsprocessen, lämna falska eller osanna undersökningsuppgifter, lösa in eller försöka att lösa in belöningar, priser, och/eller incitament genom falska eller bedrägliga metoder, och manipulera undersökningar; (xii) bakåtkompilera någon aspekt av Tjänsterna eller göra eller vidta en åtgärd som skulle kunna avslöja källkoden, eller förbikoppla eller kringgå mätare eller kontroller som används för att förbjuda, inskränka, begränsa åtkomst till en webbsida, innehåll eller kod, förutom såsom uttryckligen tillåtet enligt tillämpliga lagar; (xiii) begå handling(ar) som är kriminell(a) eller olaglig(a); (xiv) använda Skyddat innehåll (såsom definierat häri) på ett sätt som bryter mot eller överträder dessa Villkor; eller (xv) uppmuntra och/eller råda en individ, inklusive, utan begränsning, en SSI-anställd, att begå handling(ar) som är förbjudna härunder.

Du bekräftar och samtycker till att SSI kommer att samarbeta i alla lagliga begäranden om avslöjanden (som domstolsutslag eller stämningar).

 

6. Skyddat innehåll.

I samband med din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i Tjänsterna, kan du ha möjligheten att granska eller tillgå konfidentiell och äganderättsskyddad information, material, produkter och innehåll (”Skyddat innehåll”) som tillhör SSI och/eller SSI:s kunder, partners och/eller licenstagare. Skyddat innehåll är och förblir egendom som tillhör ägaren av det Skyddade innehållet enbart och exklusivt. Under inga omständigheter skall du erhålla eller motta någon rättighet till, äganderätt till, och/eller intresse i eller av Skyddat innehåll. Du samtycker till att skydda sekretessen för det Skyddade innehållet och du samtycker till att inte modifiera, kopiera, reproducera, bakåtkompilera, skapa härledda arbeten från, dekompilera eller på annat sätt använda, ändra eller överföra Skyddat innehåll utan föregående uttryckligt, skriftligt samtycke från SSI. Du bekräftar och samtycker till att Skyddat innehåll kan vara föremål för, och skyddas av, immateriella egendomslagar, föreskrifter och koder. Du bekräftar även och samtycker till att om du bryter mot eller på annat sätt överträder begränsningarna, inskränkningarna och förbuden framställda i detta avsnitt, utöver eventuella andra rättigheter och gottgörelser tillgängliga för SSI, förbehåller SSI sig rätten att avsluta, förbjuda eller begränsa din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i Tjänsterna.

 

7. Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarsskyldig och ansvarig för allt innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp, anslår eller skickar i samband med Tjänsterna (”Användarinnehåll”). Du är ensamt ansvarig för alla godkännanden, samtycken och/eller auktoriseringar från tredje parter som erfordras för Användarinnehåll. Om du skickar in Användarinnehåll kan detta Användarinnehåll bli offentligt tillgängligt och kan delas med tredje parter inklusive, utan begränsning, SSI:s kunder, kunder till SSI:s kunder och tredje parts tjänsteleverantörer. Användarinnehåll får enbart innehålla ljud, video, bilder eller liknande av den person som skickar in Användarinnehållet och får inte innehålla upphovsrätts- eller varumärkesskyddat innehåll eller material från någon tredje part. Användarinnehåll får inte inkludera ljud, videor, bilder eller liknande av någon annan än användaren. Du kommer inte att få någon ersättning för Användarinnehåll.

Genom att ladda upp, anslå eller skicka Användarinnehåll i samband med Tjänsterna, ger du härmed SSI en evig, oåterkallelig, obegränsad, överförbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri, rätt och licens att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, skapa härledda arbeten från, reproducera, modifiera, distribuera och på annat sätt använda, modifiera eller distribuera ditt Användarinnehåll på vilket sätt som helst, utan ersättning eller meddelande.

Du är ensamt ansvarig för Användarinnehållet. SSI kan inte granska och granskar inte allt Användarinnehåll och SSI har inget ansvar för Användarinnehållet. SSI förbehåller sig rätten att radera, flytta eller redigera Användarinnehåll som SSI efter eget gottfinnande anser: (i) bryter mot dessa Villkor, (ii) bryter mot upphovsrätt eller varumärkeslagar, eller (iii) är stötande, förnedrande, obscent eller på annat sätt oacceptabelt.

 

8. Belöningsprogram.

I anslutning till din användning av Tjänsterna, kan du ha möjlighet att ta emot belöningar, incitament och/eller deltagande i pristävlingar eller lotterier. Information, officiella regler, och villkor och regler för belöningar, incitament och pristävlingar eller lotterier kan finnas tillgängliga på Webbplatsen för en Panel, vid början eller slutet på en undersökning, i undersökningssituationer, på webbplatsen(-erna) för inlösen av belöningar, incitament och priser, och/eller kan beskrivas i ett nyhetsbrev eller annan kommunikation som distribueras eller publiceras av SSI. Belöningar, incitament och priser är icke-överförbara.

 

9. Profiluppdateringar.

Panelmedlemmar samtycker till att utan dröjsmål meddela SSI om eventuella ändringar av information som finns i eller om deras medlemsprofil. Panelmedlemmar samtycker till granska och uppdatera, såsom nödvändigt, medlemsprofiler minst en gång var sjätte (6) månad. En Panelmedlem får uppdatera, korrigera och/eller ta bort information som finns i hans/hennes medlemsprofiler genom att: (i) tillgå hans eller hennes Panelmedlemskonto; eller (ii) skicka ett e-postmeddelande till det lämpliga Panelmedlemserviceteamet för den lämpliga Panelen.

 

10. Opt-out-policy.

Panelmedlemmar får avsluta sin användning av Tjänsterna (inklusive, utan begränsning, att motta nyhetsbrev eller kommunikationer), när som helst, genom att: (i) följa avprenumereringsprocedurerna som finns beskrivna på den/de tillämpliga Webbplatsen(-erna) eller i ett e-postmeddelande från SSI; eller (ii) genom att skicka ett e-postmeddelande till Panelmedlemserviceteamet. SSI skall göra rimliga ansträngningar att läsa och besvara varje e-postförfrågan inom en rimlig period efter mottagande. Efter avslutning kommer en Panelmedlems kontaktinformation att tas bort från eventuella ytterligare kommunikations- eller kontaktlistor. Vänligen medge några dagar för det fullständiga borttagandet av kontaktinformation från SSI:s kommunikations- eller kontaktlistor för den tillämpliga Panelen. Under denna period kan medlemmen få kommunikationer som skapades eller sammanställdes innan avslutning. Se SSI:s integritetspolicy för information om hur SSI hanterar information och data efter en avprenumeration, avslutning eller opt-out-begäran (”SSI:s integritetspolicy”).

 

11. Länkar.

I anslutning till din användning av Tjänsterna, kan det vara möjligt för dig att frivilligt länka eller ansluta till webbplatser som upprätthålls och/eller drivs av tredje parter (”Tredjepartswebbplatser”). SSI stöder inte Tredjepartswebbplatser eller produkter, tjänster och/eller möjligheter som annonseras, erbjuds och/eller säljs av, genom eller i samband med Tredjepartswebbplatser (”Tredjepartsinformation”). SSI gör inga framställningar eller garantier avseende Tredjepartswebbplatser och/eller Tredjepartsinformation. Granska alla policyer och villkor tillämpliga på Tredjepartswebbplatser och Tredjepartsinformation noggrant.

 

12. Kommunikationer med SSI.

Alla kommunikationer (exklusive personlig information) och Användarinnehåll som skickas eller överförs av dig till SSI, via e-post eller annorledes, skall behandlas som icke-konfidentiell och icke-äganderättsskyddad information om inte specifikt indikerat av dig antingen innan eller samtidigt med inlämnandet eller överföringen av sådana kommunikationer och Användarinnehåll. Du samtycker till att alla sådana kommunikationer och Användarinnehåll får användas av SSI för alla juridiska ändamål.

 

13. Integritet.

SSI sätter mycket stor vikt vid din integritet. Läs igenom SSI:s integritetspolicy för information om SSI:s integritetspolicy.

 

14. Friskrivningsklausul.

TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALL INFORMATION, UNDERSÖKNINGAR, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. SSI GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG I SAMBAND MED INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, UNDERSÖKNINGAR, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL. DÄRUTÖVER FRISKRIVER SSI HÄRMED SIG FRÅN EVENTUELLA OCH ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. SSI GARANTERAR INTE ATT VERKTYGEN, TEKNIKEN ELLER FUNKTIONERNA SOM FINNS I TJÄNSTERNA, ELLER INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM FINNS DÄRI, INTE KOMMER ATT STÖRAS ELLER VARA FELFRIA, ATT DEFEKTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT SYSTEMEN OCH SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA OCH GÖR TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT TJÄNSTERNA OCH/ELLER SYSTEMEN OCH/ELLER SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. SSI TILLHANDAHÅLLER INTE ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL INTERNET OCH ÄR INTE OCH SKALL INTE VARA ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG FÖR HANDLINGAR AV ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN TREDJE PART SOM STÖR, BEGRÄNSAR ELLER FÖRHINDRAR ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL, ELLER ANVÄNDNING AV, TJÄNSTERNA.

 

15. Ändringar.

SSI förbehåller sig härmed rättigheten att, enligt SSI:s eget gottfinnande, göra ändringar i dessa Villkor. SSI rekommenderar dig att granska dessa Villkor regelbundet. SSI kommer att utverka ditt samtycke före ändringar av sådan typ att samtycke behövs eller krävs. För ändringar som inte kräver samtycke skall och kommer din fortsatta användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i Tjänsterna utgöra ditt godkännande av dessa Villkor såsom reviderade.

 

16. Gottgörelse.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SSI och dess moder-, dotter- och systerbolag och dess respektive medlemmar, aktieägare, chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skyldigheter, förluster, domstolsutslag, belöningar, böter, straffavgifter och kostnader och/eller omkostnader av något slag inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader och domstolskostnader som uppkommer på grund av, eller orsakas av, direkt eller indirekt: (i) ditt brott mot eller överträdelse av dessa Villkor, och/eller (ii) din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till Tjänsterna.

 

17. Ansvarsbegränsning.

FÖRUTOM I DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS ENLIGT GÄLLANDE LAG BEKRÄFTAR DU OCH SAMTYCKER TILL ATT SSI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON INDIREKT SKADA, OLYCKSHÄNDELSE, SPECIELL SKADA, FÖLJDSKADA OCH/ELLER BESTRAFFNING, AV NÅGOT SKÄL ELLER ORSAK, OBEROENDE AV OM SSI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.

EVENTUELLA ANSPRÅK ELLER GRUNDER FÖR TALAN SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAS TILL ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH/ELLER DESSA VILLKOR MÅSTE REGISTRERAS INOM ETT (1) ÅR EFTER SÅDANT KRAV ELLER SÅDAN ÅTGÄRD UPPKOMMIT.

 

18. Efterlevnad av Gällande lagar.

Du bekräftar och samtycker till att du kommer att följa alla gällande internationella, nationella, federala, delstatliga och/eller lokala lagar, koder, föreskrifter och/eller krav (”Gällande lagar”) avseende din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till Tjänsterna.

 

19. Avstängning; Avslutning; Avaktivering av Panelmedlemskonton.

Endera part kan avsluta ditt medlemskap i en Panel när som helst, med eller utan orsak, av vilket skäl som helst eller utan skäl och utan något ansvar för sådant avslutande.

Som tillägg till alla andra tillgängliga gottgörelser kan SSI, utan förvarning, stänga av och/eller avsluta din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i Tjänsterna om du skulle bryta mot eller överträda dessa Villkor. Om SSI avslutar ditt medlemskap på grund av brott mot eller överträdelse av dessa Villkor: (i) förlorar du alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser vid avslutandet; (ii) kommer ditt medlemskap att omedelbart avslutas; (iii) kommer din åtkomst till, deltagande i och användning av Tjänsterna att omedelbart upphöra; och (iv) du kommer inte att tillåtas delta i undersökningar som erbjuds genom Tjänsterna. I den händelse att en Icke-panelmedlem bryter mot eller på annat sätt överträder dessa Villkor, samtycker härmed sådana Icke-panelmedlemmar till att: (a) alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser (om några) kommer att förverkas i och med avslutning; och (b) åtkomst till, användning av och deltagande i Tjänsterna kommer att upphöra omedelbart.

Dessutom förbehåller SSI sig rätten att avaktivera ditt Panelmedlemskonto: (a) om ditt medlemskonto inte kvarstår som Aktiv (enligt definition häri); (b) om e-postmeddelanden från SSI skickade till din e-postadress studsar tillbaka eller ger upphov till leveransfelmeddelande; eller (c) SSI får ett svarsmeddelande med ”inkorgen full” tre (3) gånger då e-postmeddelanden skickats till din e-postadress. Gällande dessa Villkor innebär ”Aktiv” att du: (i) deltar i en undersökning minst en gång var sjätte (6) månad; eller (ii) uppdaterar din profil- eller medlemsinformation minst en gång var sjätte (6) månad.

I händelse av avaktivering, avslutande av dig eller avslutande av SSI (av annat än på grund av brott mot eller överträdelse av dessa Villkor) behåller SSI icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser aktiva och tillgängliga för inlösen av dig under trettio (30) dagar efter avaktivering eller avslutning.

 

20. SSI-anställda.

A.         Begränsning. SSI-anställda och deras Närstående familjemedlem(-mar) (såsom definierat häri) är inte behöriga att motta betalningar, priser eller incitament för att använda, delta i eller tillgå Tjänsterna. För syftena med detta Avsnitt 20, skall termen ”Närstående familjemedlem(-mar)” inkludera föräldrar, make/maka, barn och viktiga partners (dvs. flickvänner/pojkvänner, sambor och personer som motsvarar make/maka).

B.         Procedurer . SSI:s anställda får använda, tillgå eller delta i Tjänsterna endast efter att de erhållit skriftligt tillstånd från deras respektive chef, och endast i syfte att förbättra SSI:s produkter och/eller tjänster. SSI:s anställda måste alltid vara ärliga och rapportera korrekt information i samband med användning av, åtkomst till eller deltagande i Tjänsterna. Om ändrad, falsk eller osann information eller data måste användas, måste föregående samtycke och godkännande från SSI:s Verkställande direktör erhållas.

C.         Otillbörligt uppträdande. Om inte auktoriserat i enlighet med dessa Villkor eller på annat sätt skriftligen godkänt av SSI:s Verkställande direktör, utgör brott mot villkoren i detta avsnitt 20 av en SSI-anställd och/eller dennes Närstående familjemedlem(-mar) ett brott mot SSI:s standarder för uppträdande, och alla sådana brott kan leda till att disciplinära åtgärder vidtas mot den anställde, inklusive, utan begränsning, uppsägning av anställning.

 

21. Meddelande.

A. Meddelande från dig till SSI. Förutom såsom annars framställt häri, eller såsom erfordrat enligt Gällande lagar, skall alla meddelanden som skall skickas till eller tillhandahållas SSI: (i) vara korrekt adresserade till den tillämpliga affärsadressen, och skall vara godtagbart levererade om levererade: (a) av Federal Express, Express Mail eller annan nationellt eller internationellt erkänd expresskurirtjänst (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) arbetsdag efter avsändning); eller (b) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice; eller (ii) skickas via e-post till det lämpliga medlemsserviceteamet för den lämpliga Panelen.

B. Meddelande från SSI till dig. Förutom såsom annars erfordrat av Gällande lagar, samtycker du till att SSI tillhandahåller meddelanden till dig: (i) via den e-postadress som du tillhandahållit till SSI (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) dag efter att e-postmeddelandet skickades, förutsatt att SSI inte fick ett felmeddelanden med information om att leveransen av e-postmeddelandet försenades, att e-postadressen var ogiltig, eller att e-postmeddelandet inte kunde levereras på grund av annan orsak); (ii) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice); eller (iii) genom att anslå meddelanden på den/de tillämpliga Webbplatsen(-erna). Du samtycker till att kontrollera den/de tillämpliga Webbplatsen(-erna) för meddelanden och att hålla din personliga information uppdaterad.

C.Juridiskt meddelande. Alla frågor avseende dessa Villkor och alla juridiska meddelanden skall skickas, i enlighet med Avsnitt 21.A i dessa Villkor, till:

Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484, USA.
Attn: Legal Department

eller via e-post till: privacy@surveysampling.com

 

22. Separeringsklausul.

Om ett villkor eller en föreskrift i dessa Villkor skulle hävdas eller förklaras vara ogiltigt eller inte äga laga kraft av någon anledning av en behörig domstol, skall ett sådant Villkor eller föreskrift betraktas som ogiltigt och skall inte påverka tillämpningen och/eller tolkningen av dessa Villkor. De återstående villkoren eller föreskrifterna i dessa Villkor skall fortsätta att äga full kraft och effekt, såsom om det villkor eller föreskrift som är ogiltigt eller inte äger laga kraft inte var en del av dessa Villkor.

 

23. Styrande lagar; jurisdiktion och plats.

Dessa Villkor och din åtkomst till, användning av eller deltagande i Tjänsterna skall styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Connecticut, USA, utan hänsyn till någon del av något val av principiella lagar (vare sig lagar i Connecticut eller någon annan jurisdiktion) som kan ge möjlighet till applicering av någon lag från annan jurisdiktion. Alla krav eller tvister som uppkommer i anslutning till dessa Villkor och/eller din åtkomst till, användning av eller deltagande i Tjänsterna, skall dömas exklusivt av statlig eller federal domstol i Fairfield County, Connecticut, USA.

 

24. Övriga Villkor.

Rubrikerna i dessa Villkor är enbart för referens och skall inte påverka tolkning och/eller applicering av dessa Villkor. SSI:s underlåtenhet att sakföra något brott av dig mot dessa Villkor innebär inte att du friskrivs eller anses oskyldig till sådant brott och skall inte friskriva, frisläppa eller förhindra SSI från att sakföra något påföljande brott av dig mot dessa Villkor. Dessa Villkor, alla regler, villkor eller policyer som det hänvisas till eller som införlivas häri, och alla Panel-specifika krav, utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan SSI och dig med avseende på innehållet härav.

 

Senast uppdaterad: : 23. august 2013